Stadgar

Sverok Östergötland

Stadgar – reviderade 24 januari 2021

 • 1 Sverok Östergötland är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok – Spelhobbyförbundet. Distriktet är en ideell organisation.
 • 2 Distriktets syfte är att arbeta i enlighet med förbundets syfte.
 • 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer.
 • 4 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokala föreningar. Distriktet ska stödja dessa föreningars verksamhet.
 • 5 Av de landstingsbidrag som betalas ut till distriktet skall huvuddelen av bidraget stanna kvar i länet för att bedriva distriktsverksamhet inom länsgränsen.
 • 6 Distriktets verksamhetsområde är Östergötlands län, med sätesort i Linköping.

Föreningar och medlemmar

 • 7 Distriktet består av föreningar, som är anslutna till Sverok – Spelhobbyförbundet och som har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde.
 • 8 Medlemmar i distriktets föreningar är också medlemmar i distriktet.
 • 9 Distriktsstyrelsen skall vid behov kunna begära upplysningar om föreningars medlemsregister, styrelsesammansättning och stadgar från förbundet.
 • 10 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgifterna bestäms av distriktsårsmötet.
 • 11 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

Distriktsårsmötet

 • 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer.
 • 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna representerar sina förtroendeuppdrag på årsmötet, och kan inte rösta som ombud från en medlemsförening.
 • 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

3 ombud för 51 – 100 medlemmar

4 ombud för 101 – 150 medlemmar

5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet.

Varje individ kan bara vara ett ombud.

 • 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande.

 • 16 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast åtta veckor före mötet, med motionsstopp tre veckor före mötet.

Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid, plats och information om 12-15 §§.

 • 17 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

Mötets behörighet

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av 2 justerare tillika rösträknare

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning

Revisionsberättelser

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Val av distriktsordförande

Val av vice ordförande

Val av sekreterare

Val av kassör

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Val av ledamöter

Val av revisorer och valberedning

Motioner

Fastställande av avgifter

Fastställande av verksamhetsplan och budget

Övriga frågor.

 • 18 Inför distriktsårsmötet har medlemmar, medlemsföreningar och distriktsstyrelsen rätt att lämna motioner
 • 19 Alla ombud som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.
 • 20 Extra distriktsårsmöte ska kunna utlysas av styrelsen eller revisorerna, eller om minst hälften av medlemsföreningarna kräver det. Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna och distrikten senast två veckor i förväg.
 • 21 Alla nya förtroendevalda tillträder vid distriktsårsmötets slut.

Styrelse

 • 22 Styrelsens säte är i Östergötlands län.
 • 23 Styrelsen består av en Ordförande, en Vice Ordförande, en Sekreterare och en Kassör. Samt minst en och upp till fem Ledamöter. Ledamöterna har möjlighet att internt välja en annan titel, för sin post, och fokusområde för dess arbete.

Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare och/eller kassör. 

Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.

 • 24 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen är kallade och en majoritet deltar. 
 • 25 Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten.
 • 26 Styrelsen beslutar om firmateckning. Endast myndig, styrelseledamot eller anställd, får vara firmatecknare varav anställd endast gemensamt med någon styrelseledamot.

Tjänstemän

 • 27 Distriktsårsmötet utser minst två personer att arbeta med revisionen, varav minst en väljs till revisor och upp till en person per revisor kan väljas som personlig suppleant.
  En revisor väljs till sammankallande. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorernas berättelse ska finnas skriftligen tillhanda i samband med distriktsårsmötet. Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i distriktsstyrelsen.
 • 28 Valberedningen består av minst två, på distriktsårsmötet valda, personer, varav en är sammankallande. Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet och som ej ingår i distriktsstyrelsen. 

Dessa personers uppgift är att föra fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslaget ska skriftligen vara distriktet tillhanda i samband med distriktsårsmötet.

Verksamhetsår

 • 29 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

Avregistrering och uteslutning

 • 30 Medlemmar eller föreningar som bryter mot förbundets eller distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av distriktsstyrelsen. Avstängningen ska beslutas av distriktsårsmötet där antingen avstängningen upphävs eller medlemmen eller föreningen utesluts.

Stadgetolkning och stadgeändring

 • 31 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införts.
 • 32 Ändringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på distriktsårsmöte. Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen, samt i de ärenden som enhälligt distriktsårsmöte beslutar upptaga. Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§ 1), syfte (§ 2), stadgeändring (§ 31) eller upplösning (§ 32), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie distriktsårsmöten.

Upplösning

 • 33 Förslag om distriktets upplösning får framläggas endast på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligt till styrelsen senast 31 december året innan distriktsårsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till distriktsårsmötet. Distriktet kan inte upplösas så länge det finns kandidater till en giltig styrelse. Vid upplösningen ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i lika delar eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *